Skip to main content

(Link to the original article)

Nature Bio Foods, Europe, specializing in organic ingredients, has opened a new state-of-the-art processing facility in Uganda. This strategic investment is symbolic of the company’s vision to increase its global presence in the organic ingredients market, advancing the organic movement worldwide. The company wants to position itself as strongly as possible. The opening of this facility demonstrates a proactive approach to expanding the business. Nature Bio Foods (NBF) would like to repeat the success of the Indian model in various regions.

De verwerkingsfaciliteit.

The processing facility.

The expansion of NBF to Uganda is an important step in the mission to bring the organic movement to all continents of the world. By processing organic ingredients locally, NBF is able to guarantee consistent supply to its customers while improving its growth prospects in Africa. The facility will take the lead in sourcing and processing organic soybean meal, as a catalyst for enriching NBF’s product portfolio, which will now include organic chia seeds, sesame seeds and sorghum. This facility opened with an initial production capacity of 10,000 tons and aims for an ambitious scale-up towards 18,000 tons by the year 2024.

NBF-directeur Rohan Grover spreekt de aanwezigen toe.

NBF Director Rohan Grover addresses those in attendance.

With a significant capital expenditure investment, NBF is poised to deliver significant returns, targeting an impressive revenue milestone of €15 million over the next 3 to 4 years. As a socially responsible company, NBF is also very aware of its role in strengthening local communities. By providing employment for talented employees in Uganda, NBF aims to expand the current workforce at subsidiary Bonne Nature from 46 to 100 employees by the end of 2023.

‘Nature Bio Foods, Europe’ wants to achieve a sustainable and safe future for the next generation through cooperation and collective growth. The company is committed to organic farming and seeks to unite farmers, local communities and institutions across the African region. The team at NBF is committed to promoting and advancing organic farming practices in Africa through several key initiatives:

  1. Capacity building and stimulation of training, research, extension and education in organic farming.
  2. Facilitating local and export marketing of organic products from Africa.
  3. Spearhead the development and implementation of organic standards and advocate for certified organic production in Africa.
  4. Increasing awareness of and support for organic farming on the African continent.

Nature Bio Foods, Europe, through its subsidiary Bonne Nature, works with thousands of small family farmers who have large areas of sustainable organic farmland under their care. Indigenous farmers receive extensive training in optimal organic and biodynamic farming practices, while NBF bears the financial burden of obtaining the required organic certifications. A symbiotic relationship is created as NBF purchases the harvested crops at premium market prices, providing farm families with a sustainable income while protecting their health and natural environment.

African farmers seamlessly alternate growing crops for NBF with growing food crops for their own consumption, promoting both economic stability and environmental conservation. In addition, multi-cropping helps to make the soil fertile again. By connecting thousands of rural producers to global markets, NBF strengthens the basis for skilled and sustainable rural employment and contributes to climate and soil conservation.

(Link naar het originele artikel)

‘Nature Bio Foods, Europe’, gespecialiseerd in biologische ingrediënten, heeft een nieuwe state-of-the-art verwerkingsfacaliteit geopend in Oeganda. Deze strategische investering is symbolisch voor de visie van het bedrijf om haar wereldwijde aanwezigheid op de markt voor biologische ingrediënten te vergroten en zo de biologische beweging wereldwijd te bevorderen. Het bedrijf wil zich zo sterk mogelijk positioneren. De opening van deze faciliteit toont een proactieve benadering van het uitbreiden van de activiteiten. Nature Bio Foods (NBF) wil graag het succes van het Indiase model in diverse regio’s herhalen.

De verwerkingsfaciliteit.

De verwerkingsfaciliteit.

De uitbreiding van NBF naar Oeganda is een belangrijke stap in de missie om de biologische beweging naar alle continenten van de wereld te brengen. Door biologische ingrediënten lokaal te verwerken, kan NBF haar klanten een consistente levering garanderen en tegelijkertijd haar groeivooruitzichten in Afrika verbeteren. De faciliteit zal het voortouw nemen bij de inkoop en verwerking van biologisch sojameel, als katalysator voor de verrijking van het productportfolio van NBF, dat nu ook biologische chiazaden, sesamzaad en sorghum zal omvatten. Deze faciliteit is geopend met een initiële productiecapaciteit van 10.000 ton en streeft naar een ambitieuze schaalvergroting richting 18.000 ton tegen het jaar 2024.

NBF-directeur Rohan Grover spreekt de aanwezigen toe.

NBF-directeur Rohan Grover spreekt de aanwezigen toe.

Met een aanzienlijke investering in kapitaaluitgaven is NBF klaar om een aanzienlijk rendement te behalen, met als doel een indrukwekkende omzetmijlpaal van €15 miljoen in de komende 3 tot 4 jaar. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming is NBF zich ook zeer bewust van haar rol in het versterken van lokale gemeenschappen. Door werkgelegenheid te bieden aan getalenteerde werknemers in Oeganda, streeft NBF ernaar om het huidige personeelsbestand bij dochteronderneming Bonne Nature van 46 personen tegen het einde van 2023 uit te breiden naar 100 werknemers.

‘Nature Bio Foods, Europa’ wil door samenwerking en collectieve groei een duurzame en veilige toekomst voor de komende generatie bewerkstelligen. Het bedrijf zet zich in voor biologische landbouw en probeert boeren, lokale gemeenschappen en instellingen in de hele Afrikaanse regio te verenigen. Het team van NBF is vastbesloten om biologische landbouwpraktijken in Afrika te promoten en te bevorderen door middel van verschillende belangrijke initiatieven:

  1. Capaciteitsopbouw en het stimuleren van training, onderzoek, voorlichting en onderwijs in biologische landbouw.
  2. Het faciliteren van lokale en exportmarketing van biologische producten uit Afrika.
  3. Speerpunt zijn bij de ontwikkeling en implementatie van biologische normen en pleiten voor gecertificeerde biologische productie in Afrika.
  4. Het vergroten van het bewustzijn van en de steun voor biologische landbouw op het Afrikaanse continent.

Nature Bio Foods, Europe werkt via haar dochteronderneming Bonne Nature samen met duizenden kleine familieboeren, die grote stukken duurzame biologische landbouwgrond onder hun hoede hebben. De inheemse boeren krijgen uitgebreide training in optimale biologische en biodynamische landbouwpraktijken, terwijl NBF de financiële lasten draagt voor het verkrijgen van de vereiste biologische certificeringen. Er ontstaat een symbiotische relatie, aangezien NBF de geoogste gewassen aankoopt tegen premium marktprijzen, waardoor boerenfamilies een duurzaam inkomen krijgen en tegelijkertijd hun gezondheid en natuurlijke omgeving worden beschermd.

Afrikaanse boeren wisselen het verbouwen van gewassen voor NBF naadloos af met het verbouwen van voedselgewassen voor eigen consumptie, wat zowel de economische stabiliteit als het behoud van het milieu bevordert. Bovendien helpt de multiteelt om de grond weer vruchtbaar te maken. Door duizenden producenten op het platteland in contact te brengen met wereldmarkten versterkt NBF de basis voor geschoolde en duurzame werkgelegenheid op het platteland en draagt het bij aan klimaat- en bodembehoud.

Leave a Reply